Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä
Anifin Oy
Y-tunnus 1545180-8
Länsituulentie 4
02100 ESPOO

toimisto(at)tanssikouludca.fi
044 0606 160

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sarita Saukkola
sarita.saukkola(at)tanssikouludca.fi
040 019 6511

 

Rekisterin nimi

Tanssikoulu DCA:n asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelylle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste on henkilön oma suostumus.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus ja markkinointi sekä taiteen perusopetukseen liittyvät asiat. Taiteen perusopetuksessa oppilaille annetaan opintojen päätteeksi todistus, johon tarvitaan kerättyjä rekisteritietoja.

Kerätyillä rekisteritiedoilla todetaan henkilön täysi-ikäisyys tai alaikäisen oppilaan huoltajan tiedot. Tanssikoulu käyttää kerättyjä rekisteritietoja laskutukseen, joka tapahtuu sähköpostitse. Tiedotus tapahtuu tanssikoulussa pääosin sähköpostitse sekä äkillisissä tilanteissa myös puhelimitse.

Kerättyjä rekisteritietoja annetaan seuraaville kolmansille osapuolille:

  1. Svea perintä; jos laskuun ei tule suoritusta ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen, luovuttaa Anifin Oy tarvittavat henkilötiedot eteenpäin perintää varten.
  2. Tavoittaja.fi; lähetämme palvelun kautta tiedote tekstiviestejä, kun vastaanottajien lukumäärä on suuri. Palveluun ei luovuteta kuin oppilaan (alaikäiseltä myös huoltajan) puhelinnumero.
  3. Oppilasnäytöksissä jaetaan läsnäololistat lapsiryhmille avustajia varten. Avustaja tarvitsee nimilistan oppilaista ja heidän huoltajiensa puhelinnumerot, koska hän pitää huolta ja on vastuussa oppilaista koko näytöksen ajan.

 

Rekisterin tietosisältö

- oppilaan nimi ja sukupuoli
- oppilaan syntymäaika

- huoltajan nimi (jos oppilas alaikäinen)
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan postiosoite, postitoimipaikka
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan puhelinnumero
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan sähköpostiosoite
- oppilaan ryhmätiedot

- muut asiakkuussuhteessa olevat perheenjäsenten nimet perhealennusta varten

- suoramarkkinointilupa

- asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan ilmoittautumishistoria ja tuntikäynnit

- oppilaaseen (alaikäisellä huoltajaan) kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö

 

Rekisterin tietoja säilytetään tanssikoulun antaman taiteen perusopetuksen (OPS ja LOPS) vuoksi kunnes tutkinnon kaikki osat on suoritettu ja tutkintotodistus kirjoitettu. Tutkintotodistuksen kopio säilytetään tanssikoululla arkistolain mukaan (831/1994).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus
Tanssikoulu DCA:n asiakaspalvelujärjestelmän sisältämät tiedot ovat salasanoin ja asianmukaisten verkkosuojausten (tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin) suojattuja.

Erikoistapauksissa kerätään manuaalista aineistoa (oppilasnäytösten DVD tilauslistat, DCA vaatetilauslistat), joka säilytetään niille tarkoitetun henkilökunnan saatavilla ja tuhotaan silppurissa, kun tietoja ei enää tarvita.

Rekisteriin on pääsy toimistohenkilökunnalla sekä rajatusti opettajilla. Rekisterinpitäjä on myöntänyt oikeudet.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen luovutuksen yhteydessä on todistettava henkilöllisyys.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Oikeus tulla unohdetuksi; asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Poistopyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tanssikoulu DCA ei pysty kirjoittamaan enää tietojen poistamisen jälkeen oppilaalle todistuksia taiteen perusopetuksen (OPS, LOPS) opinnoista.

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn.

 

<< Takaisin