TAITEEN PERUSOPETUS


Tanssikoulu DCA antaa tanssin laajan ja yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Syksystä 2020 lähtien kaikki yli 8- vuotiaat DCA:n oppilaat ovat voineet halutessaan suorittaa myös tanssin laajaa oppimäärää. Sekä laajan että yleisen oppimäärän opinnot alkavat n. 8- vuotiaana, sitä nuoremmille tarjotaan varhaisiän tanssikasvatusta (lastentanssi 1-5v. ja valmentavat opinnot 6-7v).

Suurin osa oppilaistamme suorittaa yleistä oppimäärää, osa laajaa oppimäärää ja innokkaimmat voivat pyrkiä erikoiskoulutus- ja intensiiviryhmiin (suljetut omat Ek-tunnit).

Tanssitunneille otetaan oppilaaksi ilmoittautumisjärjestyksessä, tanssitunnit valitaan lukujärjestyksen avoimista tunneista opintokokonaisuuksien, iän ja taitotason mukaan. Opintokokonaisuuksia voi suorittaa seuraavissa tanssilajeissa: showtanssilajit, katutanssilajit, discotanssilajit ja taidetanssilajit (mm. baletti ja nykytanssi). 

Oppilas voi ilman erityistoimenpiteitä vaihtaa tanssin laajan oppimäärän mukaisista opinnoista harrastamaan tanssia yleisen oppimäärän pariin. Vastaavasti yleistä oppimäärää suorittava oppilas voi halutessaan siirtyä tanssin laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin, jolloin hänelle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Tanssikoulu DCA:lla järjestettävä tanssinopetus voidaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman tai yhteistyösopimuksen kautta kytkeä toisen taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen opetukseen. Alle kouluikäisten lasten opetus ei laskennallisesti kuulu taiteen perusopetuksen piiriin.

TANSSIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Yleisessä oppimäärässä opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat yleisiin opintoihin (6 kpl) ja teemaopintoihin (4kpl). Yksi opintokokonaisuus täyttyy, kun käy kerran viikossa tanssitunnilla koko lukuvuoden ajan. Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 oppituntia. Teemaopintojen opintokokonaisuudet voi suorittaa joko yhteisten opintojen jälkeen tai samanaikaisesti yhteisten opintojen kanssa, kun Tanssi 3 – opintokokonaisuus on suoritettu. Suurin osa oppilaistamme suorittaa yleistä oppimäärää. Kun kaikki opintokokonaisuudet on suoritettu, oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen.

Yleisen oppimäärän opintoja voi suorittaa joko eri tanssilajien yhdistelmänä tai osallistumalla saman tanssilajin tunneille. Osallistuminen tanssitunneille kerryttää yleisen oppimäärään opintoja. Opintojen etenemistä voi seurata kirjautumalla oppilaan omalle DCA-tunnukselle nettisivujen kautta. Yleisen oppimäärän opinnoista voi siirtyä myös laajan oppimäärän opintoihin.

TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Laajan oppimäärän opinnot jakautuvat perusopintoihin (perusopinnot 1 (PO1), perusopinnot 2, perusopinnot 3) ja syventäviin opintoihin (syventävät opinnot 1 ja 2 (SO1 ja SO2). Perusopinnot kestävät pääsääntöisesti 6 vuotta ja syventävät opinnot 4 vuotta. Syventävien opintojen lopuksi oppilas valmistaa lopputyön. Laajassa oppimäärässä oppilaat saavat perusopintojen jälkeen perusopintojen todistuksen ja syventävien opintojen jälkeen taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen.

Laajan oppimäärän rakenne ja laajuus:

Perusopinnot (alkaen n. 8-vuotiaana, laskennallinen laajuus 800 tuntia)

  • Perusopinnot 1 (PO1), 2 vuotta 2 x tanssituntia viikossa
  • Perusopinnot 2 (PO2), 2 vuotta 3 x tanssituntia viikossa (esim.  3 x 60 min tanssitunti/vko)
  • Perusopinnot 3 (PO3), 2 vuotta 3 x tanssituntia viikossa (esim.  3 x 60 min tanssitunti/vko)

Perusopintojen todistus

Syventävät opinnot (alkaen n. 14- vuotiaana, laskennallinen laajuus 500 tuntia).

  • Syventävät opinnot 1, kesto 2 vuotta vähintään 2 x tanssituntia viikossa (esim. 1 x 60min ja 1 x 75min)
  • Syventävät opinnot 2, kesto 1-2 vuotta vähintään 2 tanssituntia viikossa (esim. 1 x 60min ja 1 x 75min) + lopputyö 20 x 45 min

Tanssin laajan oppimäärän päättötodistus

TIETOA TAITEEN PERUSOPETUKSESTA

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. 

Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, ja siitä säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Taiteen perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuuksista säädetään asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Osallistuminen taiteen perusopetukseen antaa valmiuksia hakeutua tanssin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on tuottaa myönteisiä kokemuksia tanssin parissa, tukea liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa, sekä luoda pohjaa tanssin elinikäiselle harrastamiselle.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Harrastuksen parissa hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja.

Aikuiselle taideharrastus on paitsi luovuuden, myös hyvinvoinnin lähde. Luovilla harrastuksilla on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Koska opetus on tasolta toiselle etenevää, oppilaat sitoutuvat usein samaan ryhmään. Tämä vaikuttaa positiivisesti tanssituntien hyvän ryhmähengen muodostumiseen. Opettaja huolehtii tunneilla siitä, että oppimisympäristö on kaikille turvallinen ja kannustava.

Lue lisää taiteen perusopetuksesta